§1 Formål

Shireforeningens formål er å øke interessen og kunnskapen om shirehesten. Vi vil også at shireinteresserte i hele landet skal ha en instans å henvende seg til med spørsmål vedrørende rasen og enkelt treffe andre med samme interesse.


§2 Arbeidsmåter

Gjennom vårt tiltak skal vi arbeide med saker som dreier seg rundt og om shirehesten og fremme interessen for denne rasen her i Norge. Dette vil vi gjøre ved å formidle relevant informasjon gjennom felles aktiviteter som kurs, utstillinger, treninger og arrangementer der shiren er i sentrum.


§3 Medlemskap

Foreningen er åpen for enkeltpersoner og/eller familier, samt andre foreninger som deler vår interesse.


§4 Styret

Styret skal bestå av totalt 14 personer; hvorav en leder som har overblikket over alle gruppene i styret og koordinerer slik at alt går i tråd med retningslinjer satt av Norsk Hestesenter på Starum.


Nestleder

Nestlederen trer inn når lederen ikke er til stede og tar over hans oppgaver. Leder og nestleder velges for 2 år om gangen.


Sekretær

En sektretær skal ha ansvar for skriftlige arbeider som referater, rapporter og oversettelser.  Ordføreren styrer ordet på møtene og holder diskusjonen konsentrert rundt emnet som blir tatt opp.  Sekretær og ordfører velges for 1 år om gangen.


Regnskapsfører

Regnskapsføreren holder orden på økonomien, skaffer tippemidler og sponsorer, mens en revisor etterser at alt går riktig for seg. Begge velges for 2 år om gangen.


En avlskommite bestående av 4 personer, hvorav 2 blir valgt for 2 år, og 2 blir valgt for 1 år, tar opp temaer som omhandler avl. 


En aktivitetsgruppe bestående av 4 personer; hvorav 2 personer blir valgt for 2 år, og 2 personer blir valgt for 1 år, har ansvar for ulike aktiviteter, kurs og arrangementer som Shireforeningen arrangerer.


Valgkommite

Valgkommiteen omfatter alle medlemmer som er tilstede på møtet, og alle valg blir gjort ved håndstemming eller annen avtalt avstemming. Valget blir annullert dersom ikke alle avgir svar. I saker der partene ligger likt, teller lederens stemme dobbelt. Det må være minst 5 medlemmer til stede for at en beslutning skal være gyldig.


§5 Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes hvert år, og det legges da frem en oppsummering over saker som er blitt tatt opp siste året, samt oversikt over regnskapet.  På årsmøtet skal man fastsette kontigenten, velge representanter i styret og godkjenne videre aktiviteter for det kommende året.  Kun medlemmer som har betalt årets kontigent er stemmeberettiget.


§6 Regnskap og revisjon

Senest tre måneder etter kalenderårets slutt skal foreningens reviderte regnskap for siste år legges frem for styret.


§7 Forhold til andre organisasjoner

Shireforeningen skal samarbeide nært med Norsk Hestesenter på Starum. Vi skal også samarbeide med andre raseorganisasjoner i landet med sammenfattende interesser, samt shireorganisasjoner verden over.


§8 Oppløsning

Norges Shireforening kan oppløses etter vedtak på årsmøte med 3/4 flertall. Eventuelle gjenstående midler tilfaller en forening eller stiftelse med lignende formål, evt. Norsk Hestesenter.


§9 Forandringer i disse vedtekter

Forandringer i disse vedtektene kan gjøres på årsmøtet, da med 2/3 flertall. Forslag til forandringer skal komme samtidig med at det fremmes ønske om nytt vedtak.